Закони

Закон за железничкиот систем-Kонсолидиран текст

1.Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.152-15)

2.Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.31-16)

3.Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.178-16)

4.Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.64-18)

Закон за железничкиот систем

Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.23/11)

Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.80/11)

Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.155/11)

Одлука на Уставен суд на РМ (Службен весник на Република Македонија бр.13/13 )

Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.163/13)

Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.42/14)

Измена на Законот за железнички систем (Службен весник на Република Македонија бр.130/14)

 

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор