Добродојдовте


Почитувани,


Добредојдовте на страната на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.

Интернет сајтот е креиран со цел да Ве запознае со поставеноста, улогата и начинот на функционирање на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.

Железничкиот транспорт е значаен логистички сегмент во економијата и  развојот  на  општеството. Со либерализацијата на железничкиот  сообраќај  во Република Македонија се поддржува и глобализацијата на македонското општество.

 Задача на Агенцијата е промоција на овој транспортен систем кој е економски најповолен сообраќаен систем за Република Македонија како континентална земја, како за товарниот така и за патничкиот сообраќај а воедно и пријателски  ориентиран кон човековата околина.

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор има значајна улога во либерализацијата на железничкиот сектор во Република Македонија, а со тоа и во воведување на конкурентнција меѓу транспортните компании на пазарот на железнички услуги. Агенцијата го обезбедува и недискриминаторскиот однос на управителот на Инфраструктурата кон сите транспортни компании .


Се надевам дека на нашиот сајт ќе  најдете потребни и корисни информации од областа на железниците кои ќе Ви овозможат да ги реализирате Вашите потреби.


Со почит,

Директор

Ивана Анѓеловска
 

Мисија на агенцијата

 Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги е основана за обезбедување увид и непристрасно извршување на дејностите во железничкиот превоз, кои се вршат како услуги од јавен превоз и да овозможи транспарентно и недискриминаторско работење на управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник.

Агенцијата ги извршува работите од својот делокруг во согласност со Законот за Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги (во понатамошниот текст:Законот) и Статутот на Агенцијата. Во својата работа и при донесување на одлуки во рамките на своите овластувања, Агенцијата е независна од други државни органи или други јавни правни лица или трговски друштва што вршат дејност од областа на железничките услуги.

Агенцијата ги има следните надлежности:

1) Решава по жалби на железничкиот превозник по актите донесени од управителот на инфраструктурата по однос на: - објавата на мрежа; - критериумите содржани во објавата на мрежа; - постапката и процесот на распределба на инфраструктурните капацитети и резултатите од водената постапка на управителот на инфраструктурата; - критериумите за одредување на пристап за користење на железничката инфраструктура; - висината и структурата на пристап за користење на железничката инфраструктура и - одлуката за одобрување на пристап на железнички превозник на железничката инфраструктура.

2) Решава и други случаи со кои се осигурува пристап и користење на железничката инфраструктура од страна на управителот на инфраструктурата и превозникот; и

3) Врши надзор над квалитетот на давањето на железничките услуги од страна на железничкиот превозник;

Покрај овие надлежности, Агенцијата:

1) Во својата работа, заради унапредување и развој на железничкиот сообраќај и транспорт во Република Македонија постапува согласно со препораките на Европската комисија и Европската унија, како најдобри светски практики;

2) Соработува и разменува информации за својата работа, како и за практиките за усогласување на принципите за одлучување со регулаторните тела од други држави;

3) Соработува со државни тела и органи одговорни за хармонизацијата на националната регулатива со регулативата на Европската унија; и

4) Соработува со Меѓународни здруженија за железници.

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2018 Агенција за регулирање на железничкиот сектор