ОГЛАСИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2011 ГОДИНА

1. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 03.01.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Услуги за одржување на хигиена на деловен простор за 2011 година.

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 10.01.2011 година.

 

2. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 30.03.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Услуги за тековно одржување на деловен простор (мајсторско занаетчиски работи) за 2011 година.

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 07.04.2011 година.

 

3. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 30.03.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Канцелариски потрошен материјал и опрема.

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 07.04.2011 година.

4. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 13.04.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Прием, пренос и врачување на пратки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај.

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 21.04.2011 година.

5. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 13.04.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Средства за хигиена, прехрамбени, пијалоци и сродни производи.

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 21.04.2011 година.

6. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 14.04.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Авио билети и хотелско сместување во Р.Македонија и странство

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 21.04.2011 година.

7. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 23.08.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Ревизија на финансиските извештаи и сметки на Агенцијата

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 03.09.2011 година.

8. За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 23.08.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

              - Систематски преглед на вработените во Агенцијата

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 01.09.2011 година.

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2018 Агенција за регулирање на железничкиот сектор