ЈАВНИ НАБАВКИ 

среда, 13 април 2011 13:38:49

За потребите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 13.04.2011 година се објавува оглас за јавна набавка на :

               - Прием, пренос и врачување на пратки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај и

               - Средства за хигиена, прехрамбени, пијалоци и сродни производи.

Набавката ќе се реализира во постапка за набавка од мала вредност со барање за прибирање на понуди, без објавување на јавен оглас, согласно чл.100 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки.

Сите заинтересирани за учество на оваа јавна набавка, се повикуваат да ја подигнат тендерската документација во просториите на Агенцијата, која се наога на адреса ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.52/1/4, Скопје, и да ги достават своите понуди до 21.04.2011 година.

За повеќе информации кликнете тука.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор