Анкета за почитување на правата на патниците во превозот со железница и квалитетот на услугата 

петок, 16 март 2012 13:11:04

Во месец Декември 2011 година беше спроведена Анкета за почитување на правата на патниците во превозот со железница и квалитетот на услугата. Анкетата беше спроведена преку два структурирани прашалници на репрезентативен примерок од 1000 испитаници во возови кои сообраќаат на различни линии и во повеќе градови во Р. Македонија.

Резултатите од анкетата укажуваат за неминовна потреба од поблиска комуникација помеѓу давателите и корисниците на услугите, а со цел зголемување на задоволството од квалитетот на услугите во јавниот железнички превоз.

Резултатите можат да се погледнат тука .Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор