Регистарот на дозволи за вршење на јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската унија 

вторник, 21 мај 2013 09:20:09

На 17.05.2013 година во „Службен весник на Република Македонија“  број 72, е објавен Регистарот на дозволи за вршење на јавен железнички превоз издадени од надлежни органи на земји членки на Европската унија. 

Регистарот може да го погледнете тука.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2018 Агенција за регулирање на железничкиот сектор