Правилник за измена на правилникот за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби 

четврток, 15 јануари 2015 14:42:38

На ден 09.01.2015 година во Службен весник на Р. Македонија бр.3/15 е објавен Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби, анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење дејност, формата и содржината на образецот на дозволата, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени дозволи. 

Правилникот може да го погледнете тука.

Пречистениот текст од овој Правилник може да го погледнете тука.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор