Одлука за избор на кандидат за унапредување преку објава на интерен оглас

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), а во согласност со Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор број 01-133/1 од 17.08.2018 година, директорот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 20.09.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на кандидат за унапредување преку објава на интерен оглас

Член 1

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, врз основа на Барање за започување на постапка за унапредување на вработен во стручните служби во Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор број 04-150/1 од 10.09.2019 година, Интерен оглас бр.03/2019 за пополнување на работно место со унапредување на административен службеник објавен на ден 10.09.2019 година, Записник од административна селекција за интерен оглас број 02-150/8 од 19.09.2019, спроведено Интервју на пријавениот кандидат и Записник од спроведено интервју на пријавен кандидат на постапка за унапредување на административен службеник број 04-150/9 од 20.09.2019 година, Предлог за прворангиран кандидат по Интерен оглас бр.03/2019 број 04-150/10 од 20.09.2019 година, го изврши следниот избор на кандидат за работното место наведено во Интерниот оглас:

  • за раководител на одделение за правни и стручно административни работи се избира Ивана Анѓеловска, советник за управно-правни работи во Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор.

Член 2

За избраниот кандидат да се донесе ново Решение за распоредување на административен службеник.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

 Целосниот документ е достапен тука.