Меморандум за соработка во областа на заштитата на конкуренцијата во железничкиот сектор 

среда, 26 март 2014 09:47:18

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и Комисијата за заштита на конкуренцијата, на ден 25.03.2014 година, склучија Меморандум за соработка во областа на заштитата на конкуренцијата во железничкиот сектор, со цел унапредување и помагање во развојот на конкуренцијата во железничкиот сектор во Република Македонија, поаѓајќи од значењето на овој пазар за економијата на земјата, а особено од поволностите кои произлегуваат од конкуренцијата за крајните корисници. Со потпишувањето на овој меморандум, страните ја изразија подготвеноста за соработка на полето на заштитата на конкуренцијата, врз основа на взаемна доверба и разбирање и се согласија соработката да ја темелат на начелата и постапките предвидени со Меморандумот. Страните на Меморандумот, исто така, се согласни да соработуваат и во други области кои се директно или индиректно поврзани со заштитата на конкуренцијата.

 Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор