Критериуми за квалитет на услугите во превозот на патници со железница и квалитет на услуги кои железничката инфраструктура ги овозможува на железничките превозници  

вторник, 15 ноември 2011 13:14:35

Во текот на 2010 година Агенцијата реализираше Студии за утврдување на критериуми за квалитет на услугите во превозот на патници со железница и критериуми за квалитет на услуги кои железничката инфраструктура ги овозможува на железничките превозници. Целта на овие критериуми е следење на квалитетот на услуги кои инфраструктурната компанија ги овозможува на железничките оператори, како и квалитетот на услигите кои железничкиот оператор ги дава на патниците, односно утврдување на трендот на подобрување или влошување на квалитетот. Овие критериуми беа презентирани на Министерството за транспорт и врски, ЈП Македонски железници - Инфраструктура и АД Македоснки железници - Транспорт и истите беа прифатени.

Критериуми за квалитет на услуги кои железничката инфраструктура ги овозможува на железничките превозници

А. Критериуми за квалитет

1. Точност

2. Сигурност

3. Достапност

4. Пристап

Б. Состојба на пазарот на железнички услуги

1. Продуктивност

2. Финансиска состојба

3. Состојба на имотот

 Критериуми за квалитет на услугите во превозот на патници со железница

А. Критериуми за квалитет

1. Точност

2. Сигурност

3. Достапност

Б. Состојба на пазарот на железнички услуги

1. Продуктивност

2. Финансиска состојба

3. Состојба на имотот

 Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор