Извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи на Агенцијата за 2010 година 

среда, 06 април 2011 08:50:58

Врз финансиските извештаи на Агенцијата согласно Законотза железнички систем беше спроведена надворешна и независна ревизија. Ревизијата ја спроведуваше друштвото Рафајловски ревизија ДОО, кое беше избрано во согласност со процедурите пропишани во Законот за јавни набавки. Ревизорскиот извештај може да го погледнете тука .Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор