Извештај на Европска Комисија за напредокт на Република Македонија во 2010 година 

четврток, 18 ноември 2010 09:38:30

 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
2010 PROGRESS REPORT
accompanying the 
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011
 
4.14.  Chapter 14: Transport policy
Some progress can be reported on  rail transport.
The regulatory body has become operational in its role as market regulator and licensing body. It
participates regularly in the EU working group of regulatory bodies and has established cross-
border contacts as required by EU law.

4.14. Поглавје 14: Транспортна политика
Може  да  се  забележи  одреден  напредок  во  железничкиот  сообраќај.
Регулаторното  тело  стана  функционално  во  улогата  на пазарен регулатор и тело за издавање дозволи. Истото редовно учествува во работната група од регулаторни тела на ЕУ и воспостави прекугранични контакти, во согласност  со  условите  кои  се  наложуваат  со  законодавството  на ЕУ.

 Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор