Анкета за почитување на правата на патниците во превозот со железница и квалитетот на услугата 

среда, 16 март 2011 11:05:06

Агенцијата во рамките на своите должности има обврска да го следи пазарот на железнички услуги во Република Македонија. Како дел од таа обврска, Агенцијата во текот на 2010 спроведе Анкета за правата на патниците во превозот со железница и квалитетот на услугата, преку 2 (два) структурирани прашалника и тоа прашалник со кој се испитуваше мислењето на граѓаните во врска со јавниот железнички превоз и прашалник со кој се испитуваше дали се почитувааат правата на патниците.Извештајот од спроведената анкетаможете да го погледате тука .Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор