1 / 2

Информации од јавен карактер

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Л И С Т А на информации од јавен карактер на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, согласно Законот за железничкиот систем (“Службен весник на Република Македонија” бр.48/10 со понатамошните измени и дополнувања) како имател на информации од јавен карактер поседува информации за:

1. Даватели на железнички услуги:

- назив, седиште, број на судска регистрација/ЕМБ од Централен регистар на Република Македонија, ЕДБ за правни лица, име и адреса на правен застапник за правни лица;
- датум на почеток, промена или престанок на обезбедување на железничките услуги;
- во врска со издадените дозволи за вршење јавен железнички превоз, за видовите на железнички услуги за чие вршење е издадена дозволата и други податоци содржани во дозволата како и податоци за престанок на важење на дозволата;
- исполнување на обврските кои произлегуваат од Законот за железничкиот систем.

2. Закони и подзаконски акти што ја регулираат областа на железничкиот сектор;
3. Спогодби и меморандуми за соработка што ги склучила Агенцијата и информации за меѓународна соработка;
4. Записници од спроведен надзор на пазарот на железничките услуги;
5. Новости;
6. Годишни, полугодишни и други извештаи на Агенцијата;
7. Стратешки документи, анализи и програми на Агенцијата;
8. Проекти;
9. Јавни набавки;
10. Статистички податоци;
11. Податоци, информации и публикации за кои Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор смета дека придонесуваат за отворен и конкурентен пазар.

II. Службено лице

За службено лице од Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор кое ќе посредува при оставрувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на Агенцијата се назначува вработениот/та:

Никола Костадиновски, раководител на сектор за железнички сообраќај
Тел/факс: 3220 407
Email: nkostadinovski@arpz.mk


Агенција за регулирање на железничкиот сектор

Соопштенија

Соопштенија за јавноста

септември 20, 2019

Одлука за избор на кандидат за унапредување преку објава на интерен оглас

Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), […]
септември 10, 2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС Број 03/2019

Врз основа член 6 став (2) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен […]
март 30, 2015

Активности на Агенцијатa

Активности на Агенцијатa Директорот на Агенцијата Никола Костадиновски на ден 10.02.2014г во Тирана, Албанија на покана  на  SEEP    на  EU   присуствуваше на состанок  под […]
јануари 15, 2015

Правилник за измена на правилникот за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби

На ден 09.01.2015 година во Службен весник на Р. Македонија бр.3/15 е објавен Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на […]
декември 5, 2014

Билатерална средба

 Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на Република Македонија во периодот 2-3 Декември 2014 година одржа билатерална средба со Регулаторниот одбор за железници на Босна и […]
јули 8, 2014

Учество на Агенцијата на светскиот железнички самит во Истанбул, Турција

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со двајца претставници присуствуваше на светскиот железнички самит, кој се одржа во Истанбул, Република Турција на 25 и 26 Јуни […]

Мапа и Мрежи

domasiedoma-oficial-logo